Polski Fundusz Rozwoju

Stowarzyszenie Sportowe Okocimski Klub Sportowy, NIP 8690005202 REGON 850248874 uzyskał Subwencję Finansową na podstawie Umowy
Nr 249000000038053MP zawartej w dnia 09.06.2020 r. w Warszawie. Podmiotem udzielającym wsparcia był Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000466256, NIP 7010374912, REGON 146615458.