Regulamin

 Dokumenty do pobrania

REGULAMIN OBOWIAZUJĄCY W AKADEMII PIŁKARSKIEJ CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO KARTA ZAWODNIKA OKS

REGULAMIN OBOWIAZUJĄCY W AKADEMII PIŁKARSKIEJ

CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO

SEZON 2019/2020

 • I. Postanowienia ogólne

  1. Akademia piłkarska CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO prowadzona jest przez Klub Sportowy OKOCIMSKI BRZESKO z siedzibą w Brzesku i wchodzi w skład jego struktur.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady członkostwa w Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO, prawa i obowiązki zawodników i ich opiekunów prawnych, trenerów oraz Klubu
  3. Opiekun prawny dziecka, który zdecyduje się na członkostwo dziecka w Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO i podpisze regulamin zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i do zapewniania jego przestrzegania przez dziecko – zawodnika.

  II. Definicje

  1. Klub – KLUB SPORTOWY OKOCIMSKI BRZESKO  z siedzibą w Brzesku przy ul. Okocimskiej 34 w Brzesku (32-800), wpisanym do rejestru
  stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w
  Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 161901, REGON:
  850248874, NIP: 8690005202,

  2. Akademia Piłkarska Okocimski Brzesko – prowadzona przez Klub i w ramach struktur Klubu akademia piłkarska dla dzieci i młodzieży,

  3. wydarzenie sportowe – treningi  piłkarskie prowadzone w ramach Klubu, mecze piłkarskie organizowane przez Klub z innymi Klubami dziecięcymi i młodzieżowymi, w tym odbywające się w ramach rozgrywek ligowych i turniejów organizowanych przez te podmioty poza strukturami PZPN, mecze piłkarskie organizowane przez Małopolski Związek Piłki Nożnej lub Polski Związek Piłki Nożnej w ramach rozgrywek ligowych bądź pucharowych, inne imprezy rekreacyjno–sportowe organizowane przez Klub lub odbywające się z udziałem Klubu, obozy piłkarskie, zarówno na terenie kraju jak i za granicą,

  4. działania marketingowe – działania marketingowe, reklamowe, promocyjne i public relations organizowane przez Akademie Piłkarską CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO, przez Klub, sponsorów Klubu lub podmioty trzecie, w  których Okocimski Brzesko uczestniczy,

  5. zawodnik – dziecko, którego opiekun prawny podpisał regulamin Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO

  6. opiekun prawny – rodzice posiadający władzę rodzicielską bądź inne osoby ustanowione opiekunem prawnym dziecka i sprawują nad dzieckiem opiekę w rozumieniu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

  7. mecz – oznacza zarówno oficjalne mecze ligowe jak i mecze sparingowe, a także mecze odbywające się w ramach turniejów bądź innych wydarzeń sportowych.

  III. Członkostwo w AKADEMII PIŁKARSKIEJ CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO

  1. Zawodnikami Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO mogą być dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym:

  a) które pozytywnie przeszły rekrutację sportową przeprowadzaną przez trenera danej grupy,

  b) które nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawniania sportu piłka nożna i legitymują się zaświadczeniem lekarza medycyny sportowej o braku takich przeciwwskazań,

  c) co do których nie istnieją żadne inne przeciwwskazania, w szczególności prawne, uniemożliwiające członkostwo w Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO,

  d) których członkostwo zostało zaakceptowane przez Akademię Piłkarską CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO,

  e) których opiekunowie prawni podpisali regulamin

  f) których opiekunowie prawni regularnie uiszczają miesięczne opłaty statutowe na rzecz OKS,

  2. Klub ma prawo odmówić przyjęcia zawodnika w poczet zawodników Akademii Piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawodnika decyduje trener koordynator w porozumieniu z trenerem danego rocznika i po konsultacji z Dyrektorem Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO.

  IV. Prawa i obowiązki Klubu

  1. Klub zapewnia prowadzenie treningów i innych wydarzeń sportowych przez wykwalifikowanych trenerów, oraz miejsce i sprzęt do treningu.

  2. Treningi prowadzone są przez trenera, który ma prawo przeprowadzić trening z udziałem osób trzecich zaproszonych przez siebie, jeśli ich wiedza i doświadczenie są adekwatne do sposobu udziału danej osoby w treningu.

  3. W czasie treningu Trener ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo zawodników

  4. Trening może nie odbyć się z powodu siły wyższej, przez którą rozumie się w szczególności: chorobę Trenera, niewłaściwe warunki atmosferyczne, inne niezależne od trenera lub Klubu okoliczności. O odwołaniu treningu trener bądź pracownik Klubu informuje rodziców niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o braku możliwości przeprowadzenia danego treningu.

  5. Klub zapewnia ubezpieczenie zawodników w zakresie OC i NW.

  6. Klub zapewnia zawodnikom dostęp do opieki medycznej lekarzy sportowych współpracujących z OKS.

  7. Klub zapewnia możliwość nabywania strojów sportowych, w tym ubioru Klubowego po preferencyjnych cenach w wyznaczonym przez Klub punkcie sprzedaży sprzętu sportowego.

  V. Prawa i obowiązki zawodników

  1. Każdy zawodnik obowiązany jest przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu. Za naruszenie Regulaminu zawodnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie. Opiekunowie prawni zobowiązani są do zapewnienia przestrzegania przez zawodnika postanowień regulaminu.

  2. Zawodnicy Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO mają obowiązek uczestniczyć w treningach, innych wydarzeniach sportowych i działaniach marketingowych organizowanych przez Klub lub w których Klub bierze udział.  Nieobecność  zawodnika bez uprzedniego poinformowania i akceptacji trenera traktowane będzie jako lekceważące podejście do obowiązków zawodnika i może pociągać za sobą konsekwencje w postaci jednej z kar przewidzianych niniejszym regulaminem.

3. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania decyzji władz Klubu. Podczas udziału w treningach, wydarzeniach sportowych i działaniach marketingowych zawodnicy obowiązani są do przestrzegania poleceń trenerów bądź innych opiekunów wyznaczonych przez Akademie Piłkarską CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO, a także zasad określonych przez organizatora danego wydarzenia bądź działania marketingowego.

4. Zawodnicy obowiązani są godnie reprezentować Akademie Piłkarska CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO i Klub, nie podważać  dobrego imienia Klubu, a także dobrego imienia i autorytetu trenera i władz Klubu.

5. Zawodnicy mają obowiązek posiadać odpowiedni strój zarówno w trakcie treningu, jak i na wydarzenia sportowe i działania marketingowe, przy czym w przypadku, gdy na dane wydarzenie sportowe lub działanie marketingowe wyznaczony zostanie określony rodzaj stroju zawodnik ma obowiązek pojawić się w stroju wyznaczonym. W przypadku braku należytego stroju zawodnik może nie zostać dopuszczony do udziału w wydarzeniu sportowym/działaniu marketingowym.

6. Zawodnicy obowiązani są do poszanowania sprzętu klubowego wykorzystywanego w ramach treningów oraz innych wydarzeń sportowych, a także do zachowania porządku i czystości w miejscu odbywania treningu/wydarzenia sportowego, w tym w szatniach i pomieszczeniach zaplecza technicznego. Sprzęt może być wykorzystywany tylko za zgodą trenera prowadzącego, w sposób właściwy dla danego rodzaju sprzętu i wskazany przez trenera.

7. Zawodnicy powinni zgłaszać trenerowi wszystkie uwagi, zastrzeżenia oraz problemy, jakie pojawią się bądź zauważą, a trener podejmuje odpowiednie działania celem wyjaśnienia wszelkich sporów oraz rozwiązania problemów.

8. Zawodnicy zobowiązani są do poszanowania kolegów z zespołu, a także z innych drużyn Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO, trenerów oraz innych opiekunów i pracowników Klubu,  a także do poszanowania przeciwników w zawodach sportowych, trenerów i kibiców innych klubów, a także sędziów prowadzących zawody.

9. Zawodnicy Klubu mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek oraz mają obowiązek dbania o zdrowy i higieniczny tryb życia.

10. Obowiązkiem zawodników w wieku szkolnym jest uczęszczanie na zajęcia szkolne zgodnie z ustalonym planem lekcji, dbanie o jak najlepsze wyniki w nauce oraz poszanowanie dyrekcji szkoły, nauczycieli i pracowników szkoły. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach szkolnych innych niż treningi piłkarskie, nienależytego zachowania w szkole bądź w przypadku niezadowalających wyników w nauce trener lub Klub mogą wyciągnąć konsekwencje w postaci nałożenia jednej z kar zgodnie z niniejszym regulaminem.

VI. Udział w treningach, innych wydarzeniach sportowych i działaniach marketingowych

Przydział do grup treningowych i kadr meczowych

1. O przydziale zawodnika do danej grupy treningowej decyduje trener grupy w porozumieniu z koordynatorem Akademii Piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO. Zawodnicy mogą być przenoszeni pomiędzy grupami/drużynami na podstawie decyzji trenerów danych grup podejmowanych wspólnie i w porozumieniu z koordynatorem Akademii Piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO.

2. O powołaniu zawodnika do danej kadry meczowej, a także o wymiarze udziału zawodnika w danych rozgrywkach każdorazowo decyduje trener prowadzący. To samo dotyczy udziału w turniejach, obozach sportowych i innych wydarzeniach sportowych.

3. O udziale drużyny reprezentującej barwy Akademii Piłkarskiej Okocimski Brzesko w danym wydarzeniu sportowym decyduje każdorazowo trener po uzyskaniu zgody koordynatora Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO.

Udział w treningach i meczach

1. O harmonogramie treningów, ich czasie trwania oraz miejscu przeprowadzania decyduje Klub.

2. W treningach lub meczach może brać udział zawodnik dopuszczony przez trenera prowadzącego. Trener prowadzący ma prawo odmówić dopuszczenia zawodnika do treningu lub meczu bądź odsunąć zawodnika od treningu lub meczu jeśli:

a) trener poweźmie wątpliwości odnośnie stanu zdrowia zawodnika, lub

b) zawodnik ma nieopłacone składki statutowe za co najmniej 2 pełne okresy płatności,

c) zawodnik spóźnił się na trening/mecz,

d) zawodnik zachowuje się w trakcie treningu w sposób nienależyty,

e) zawodnik został ukarany odsunięciem od treningu/meczu.

3. Do treningu bądź meczu może być dopuszczony zawodnik posiadający aktualne badania lekarskie uprawniające do gry w piłkę nożną i legitymujący się zaświadczeniem wydanym w tym zakresie przez lekarza medycyny sportowej. Badania powinny być aktualizowane co pół roku, chyba, że istnieje konieczność ich częstszej aktualizacji.

4. Jeśli trener prowadzący poweźmie wątpliwość odnośnie stanu zdrowia zawodnika i możliwości jego uczestnictwa w treningach bądź innych wydarzeniach organizowanych przez Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO, może odsunąć zawodnika od udziału w treningach/wydarzeniach do czasu przestawienia przez opiekunów prawnych zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do uprawiania sportu piłka nożna.

5. Zawodnicy mają obowiązek stawiać się na trening najpóźniej na 10 minut przed wyznaczoną godziną treningu. Na mecze i inne wydarzenie sportowe zawodnicy mają obowiązek stawić się najpóźniej na godzinę wyznaczoną przez trenera. W przypadku spóźnienia zawodnik może zostać odsunięty od udziału w treningu bądź wydarzeniu sportowym.

6. W trakcie treningu bądź uczestnictwa w innych wydarzeniach sportowych zawodnicy zobowiązani są bezwzględnie do przestrzegania poleceń trenera bądź innego opiekuna wyznaczonego przez Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO. W przypadku, gdy zawodnik nie przestrzega poleceń trenera, trener ma prawo odsunąć zawodnika od danego treningu/wydarzenia sportowego. Jeśli nienależyte zachowanie zawodnika powtórzy się minimum podczas dwóch różnych wydarzeń sportowych mimo zwrócenia uwagi opiekuna prawnego na nienależyte zachowanie zawodnika trener ma prawo nałożyć na zawodnika karę określoną w pkt XI regulaminu.

7. Zawodnicy kontuzjowani, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie określonego rodzaju treningu mają obowiązek uczestniczyć w treningu w zakresie wyznaczonym przez trenera. Zawodnicy kontuzjowani, których stan zdrowia nie pozwala na podejmowanie aktywności ruchowej i udział fizyczny w treningu mogą  z uwzględnieniem ich stanu zdrowia zostać zobowiązani przez trenera do uczestnictwa w treningu bez konieczności podejmowania przez nich aktywności ruchowej.

8. Podczas treningu bądź innego wydarzenia sportowego zawodnicy pozostają pod opieką trenera bądź innych wyznaczonych przez Akademie piłkarską CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO opiekunów w miejscu odbywania treningu bądź innego wydarzenia. Opiekunowie prawni zobowiązani są na czas trwania treningu/meczu/innego wydarzenia sportowego przebywać w strefie wyznaczonej dla kibiców i opiekunów prawnych przez trenera bądź organizatora danego wydarzenia, w szczególności nie mogą przebywać w obszarze wyznaczonym do przeprowadzenie treningu bądź meczu, do przeprowadzania rozgrzewki, wchodzić do szatni. W trakcie treningu/meczu/innego wydarzenia sportowego zawodnicy nie mogą opuszczać drużyny bez zgody trenera, a opiekunowie prawni nie mogą ingerować w sportowy przebieg treningu/meczu/wydarzenia sportowego.

Udział w działaniach marketingowych

1. Do udziału w działaniach marketingowych zobowiązani są wszyscy zawodnicy wyznaczeni do udziału w danym działaniu.

2. Podczas udziału w danym działaniu marketingowym zawodnicy obowiązani są do przestrzegania poleceń trenera bądź innego opiekuna grupy wyznaczonego przez Akademię piłkarską CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO bądź organizatora danego działania i podporządkowania się zasadom danego działania oraz ustalonemu programowi.

VII. Sprzęt sportowy

1. W przypadku, gdy zawodnicy otrzymają od Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO sprzęt sportowy, tym ubiór sportowy z obowiązkiem jego zwrotu, opiekunowie prawni zawodników odpowiadają za zwrot sprzętu w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem normalnego zużycia sprzętu, uzasadnionego używanego zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. W przypadku, gdy sprzęt nie zostanie zwrócony, bądź zostanie zwrócony w stanie nienależytym, opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za naprawienie wynikłej stąd szkody.

3. Trener oraz Akademia piłkarska CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym sprzęt sportowy zawodników przyniesione przez zawodników na trening, pozostawione na terenie obiektu, na którym odbywają się treningi.

VIII. Zmiana barw klubowych i udział w testach

1. Zawodnicy i opiekunowie prawni przyjmują do wiadomości, iż Klub może zawierać umowy o współpracy z innymi Klubami piłkarskimi lub posiadającymi sekcje piłki nożnej, które przewidują pierwszeństwo tych klubów w pozyskiwaniu zawodników szkolących się w Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO.

2. Zawodnicy mają obowiązek uzyskać zgodę Klubu na ewentualne testy w innych klubach lub udział w turniejach, meczach, wydarzeniach sportowych bądź działaniach marketingowych nie organizowanych przez Klub, w których Klub nie bierze udziału.

3. Naruszenie obowiązku określonego w ust. 2 skutkować będzie nałożeniem na zawodnika kary zgodnie z niniejszym regulaminem

IX. Prawa i obowiązki opiekunów prawnych

Opiekunowie prawni zawodników wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w treningach i wszystkich wydarzeniach sportowych i zaświadczają o braku przeciw skazań do uprawiania sportu oraz zezwalają na udział w działaniach marketingowych organizowanych przez Klub bądź w których Klub bierze udział.

Opiekunowie prawni zawodnika są zobowiązani do:

a) przestrzegania niniejszego regulaminu oraz postanowień władz Klubu przez zawodnika,

b) respektowania decyzji trenera, koordynatora, dyrektora i władz Klubu podejmowanych w stosunku do zawodnika zarówno w sferze sportowej jak i organizacyjnej, w tym w zakresie nakładanych na zawodnika kar.

c) zapewniania uczestnictwa zawodnika w treningach i innych wydarzeniach sportowych, a także działaniach marketingowych organizowanych w ramach Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO bądź w których Akademia piłkarska CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO bierze udział  w wymiarze, w dniach i godzinach oraz miejscu określonych przez Trenera i przybycie zawodnika na wyznaczoną godzinę, przy czym w przypadku, gdy transport nie jest organizowany przez Klub, zapewnienie zawodnikowi dojazdu na wyznaczone miejsce zbiórki,

d) zawiadamiania Trenera o nieobecności Zawodnika na treningu najpóźniej na 1 godzinę przed godziną rozpoczęcia treningu, w przypadku innych wydarzeń sportowych niezwłocznie po uzyskaniu wiedzy o braku możliwości uczestnictwa Zawodnika w danym wydarzeniu,

e) opłacania składek statutowych w kwotach i terminach wynikających z regulaminu,

f) do niepodważania autorytetu trenera, zarówno w obecności zawodników, jak i innych opiekunów prawnych, a także do niepodważania autorytetu innych trenerów Klubu, władz Klubu i nienaruszania dobrego imienia Klubu wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera – koordynatora Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO,

g) do należytego zachowania w trakcie meczy i wszelkich wydarzeń sportowych z udziałem zawodników Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO, w tym do powstrzymywania się od kwestionowania decyzji sędziów, obrażania trenerów, zawodników i kibiców drużyn przeciwnych.

3. W przypadku zawodników z grup pozaszkolnych (zawodnicy z klas szkoły podstawowej 1-3) opiekunowie prawni mają obowiązek zapewnić ich przywóz na treningi/inne wydarzenia sportowe i odbiór. Trener bądź inny opiekun grupy wyznaczony przez Akademię piłkarską CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO ma prawo odmówić opuszczenia grupy przez dziecko w przypadku, gdy po dziecko zgłosi się osoba nieznana trenerowi, bądź trener poweźmie wątpliwość, co do tożsamości odbierającego bądź co do jego prawa do odebrania dziecka bądź co do bezpieczeństwa dziecka w przypadku opuszczenia przez dziecka z osobą, która się po nie zgłosiła. W takim przypadku trener bądź inny opiekun ma obowiązek skontaktować się niezwłocznie z opiekunem prawnym i ma prawo zażądać odebrania zawodnika przez opiekuna prawnego. W takim przypadku po stronie opiekuna prawnego nie powstają żadne roszczenia do Klubu bądź trenera. W przypadku, gdy zawodnik ma być odebrany przez osobę inną niż opiekun prawny bądź inną, niż wcześniej zgłoszona trenerowi i znana mu osoba uprawniona do odbioru zawodnika, taka osoba musi legitymować się upoważnieniem do odbioru zawodnika zawierającym: imię i nazwisko zawodnika, imię i nazwisko oraz nr dowodu osobistego opiekuna prawnego udzielającego upoważnienia, imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego osoby odbierającej. Upoważniona osoba ma obowiązek posiadać dowód osobisty i na żądanie trenera okazać dowód osobisty  potwierdzający jej tożsamość.

4. Rodzić ma obowiązek poinformować trenera, jeśli z uwagi na sytuacje rodzinną może zaistnieć próba odebrania dziecka przez osobę nieuprawnioną do kontaktów z dzieckiem bądź opieki nad nim.

5. Opiekunowie prawni zawodników odpowiadają za szkody spowodowane w sprzęcie wykorzystywanym w treningu lub w trakcie innych wydarzeń sportowych bądź wyrządzone w miejscu w którym zawodnicy przebywają w związku z udziałem w wydarzeniu sportowym, w tym w szatniach i innych pomieszczeniach zaplecza technicznego.

X. Nagrody, wyróżnienia i stypendia

1. Zarząd Klubu na wniosek koordynatora zaopiniowany przez dyrektora ma prawo przyznawać nagrody i wyróżnienia, w postaci:

a) pochwała,
b) list gratulacyjny,
c) dyplom uznania,
d) nagroda rzeczowa,
e) nagroda pieniężna.

2. O rodzaju przyznanej nagrody bądź wyróżnienia decyduje każdorazowo Zarząd Klubu, a zawodnikom lub opiekunom prawnym nie przysługują w tym zakresie żadne roszczenia.

3. Zarząd Klubu po konsultacji z trenerami prowadzącym oraz po uzyskaniu opinii koordynatora i dyrektora Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO ma prawo przyznać zawodnikowi stypendium. O wysokości stypendium i okresie, na które zostaje przyznane, a także warunkach jego przyznania i utrzymania decyduje każdorazowo Zarząd Klubu a zawodnikowi lub jego opiekunom prawnym nie przysługują w tym zakresie żadne roszczenia.

XI. Kary

1. Zarząd Klubu na wniosek koordynatora zaopiniowany przez dyrektora ma prawo nakładać na zawodnika kary w postaci:

a) upomnienia,
b) nagany,
c) kary dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 3 meczów, przy czym do klubu należy decyzja, jakiego rodzaju meczy (ligowe, pucharowe, turnieje) dotyczy dyskwalifikacja,
d) wykluczenie zawodnika z Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO w przypadku rażącego naruszania bądź nieprzestrzegania przez zawodnika bądź opiekuna prawnego postanowień regulaminu, pomimo pisemnego upomnienia skierowanego do opiekunów prawnych zawodnika.

2. Dodatkowo trener prowadzący może we własnym zakresie nałożyć na zawodnika karę odsunięcia od treningu w przypadku, gdy zawodnik spóźnił się na trening bądź nienależycie zachowywał się w trakcie treningu. Trener ma prawo nie dopuścić do treningu zawodnika, co do którego istnieją zaległości w opłatach statutowych za co najmniej 2 pełne okresy płatności, o ile otrzyma takie polecenie od władz Klubu.

3. Nałożenie kary określonej w ust. 1 zostanie poprzedzone wyjaśnieniami zawodnika złożonymi w obecności trenera prowadzącego grupę, w której trenuje zawodnik i koordynatora, w obecności opiekuna prawnego zawodnika. Z wyjaśnień sporządzona zostanie notatka, która opiekun prawny obowiązany jest podpisać, a która zostanie przekazana do Zarządu celem podjęcia przez niego decyzji o ukaraniu i ewentualnym rodzaju kary.

4. W przypadku niezadowalających wyników w nauce Zarząd na wniosek koordynatora zaopiniowany przez dyrektora może podjąć decyzję o zawieszeniu w prawach zawodnika do czasu poprawienia ocen szkolnych. Wniosek o zawieszenie może złożyć również opiekun prawny.

XII. Opłaty
Każdy zawodnik Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO ma obowiązek comiesięcznej opłaty na cele statutowe w kwocie:

Kategoria:
BAMBINI,SKRZAT, ŻAK, ORLIK – 90 złotych
MŁODZIK- 70 złotych
TRAMPKARZ – 50 złotych

Opłatę należy wpłacić do 10-ego każdego bieżącego miesiąca na konto :
48 2490 0005 0000 4530 1909 1922

Każdy członek ma obowiązek wpłacić raz na sezon kwotę 50 złotych wpisowego płatne do 10-ego sierpnia. Kwota ta zostanie przekazana na zakup dwóch koszulek treningowych dla zawodnika Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO.

Rodzice/opiekunowie prawni zawodnika Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO pracujący w firmie CANPACK, zwolnieni są z obowiązku opłacania składek na cele statutowe.

Rodzice/opiekunowie prawni mający więcej niż jedno dziecko w Akademii piłkarskiej CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO

Kategoria (Bambini, Skrzat, Żak, Orlik)
a. 90zł – pierwsze dziecko
b. 45 zł – drugie dziecko
c. 25 zł – trzecie dziecko

Kategoria (Młodzik)
a. 70zł – pierwsze dziecko
b. 35 zł – drugie dziecko
c. 20 zł – trzecie dziecko

XIII. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przez Akademię piłkarską CANPACK OKOCIMSKI BRZESKO. O zmianach opiekunowie prawni zostaną poinformowani na 2 tygodnie przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie informacji o zmianach na stronie internetowej www.okocimski.com

2. Wszystkie sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą kolejno przez: Zarząd, dyrektora, koordynatora, trenera grupy.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Września 2019 roku i obowiązuje w senonie 2019/2020.