11 stycznia 2016

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Okocimskiego Klubu Sportowego

Zarząd Okocimskiego Klubu Sportowego z siedzibą w Brzesku informuje, że w dniu 25 stycznia 2016 roku (tj. poniedziałek) o godzinie 17:30 w świetlicy klubowej, w budynku przy ul. Okocimskiej 34 w Brzesku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu. W przypadku braku kworum następny termin zebrania wyznacza się na godzinę 18.

Okocimski — kopia

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Przywitanie członków Klubu i zaproszonych gości.
3. Wybór Przewodniczącego zebrania.
4. Przewodniczący zebrania przedstawia do zatwierdzenia ustalony porządek obrad.
5. Wybór sekretarza/protokolanta.
6. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
7. Odczytanie protokołu ostatniego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 26.06.2015.
8. Omówienie sytuacji finansowej Klubu na dzień 31.12.2015.
9. Przedstawienie decyzji Zarządu firmy Can-Pack S.A.
10. Dyskusja nad dalszą działalnością Klubu.
11. Zapytania i wnioski.
12. Podjęcie uchwał.
13. Zakończenie obrad.

Komentarze