22 czerwca 2015

Porządek obrad Walnego Zebrania

Na pisemny wniosek członków Okocimskiego Klubu Sportowego, Zarząd Klubu przedstawia porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbędzie się w dniu
26 czerwca 2015 r. o godz. 17.00 w budynku tzw. „starego basenu”, przy ul. Świerkowej 7.

Okocimski — kopia

1. Otwarcie zebrania.
2. Przywitanie członków Klubu i zaproszonych gości.
3. Wybór Przewodniczącego zebrania.
4. Przewodniczący zebrania przedstawia do zatwierdzenia ustalony porządek obrad oraz wnioski formalne w sprawie ewentualnych jego zmian.
5. Przewodniczący zebrania kieruje wyborami sekretarza/protokolanta.
6. Przewodniczący zebrania kieruje wyborami Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Odczytanie protokołu ostatniego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 23.06.2014.
8. Przedstawienie sprawozdania przez Prezesa Zarządu z działalności Zarządu obejmującego upływającą kadencję tj. od czerwca 2011 do czerwca 2015. Dyskusja nad sprawozdaniem.
9. Przedstawienie sprawozdania przez wiceprezesa ds. sportowych z działalności sportowej Klubu za cały okres upływającej kadencji. Dyskusja nad sprawozdaniem.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Klubu za rok 2014. Dyskusja nad sprawozdaniem.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Dyskusja nad sprawozdaniem.
12. Poprzedzone dyskusją głosowanie nad absolutorium za okres upływającej kadencji ustępującego Zarządu.
13. Wybór nowego Zarządu Klubu na kadencję 2015-2019.
14. Wybór Komisji Rewizyjnej na okres jw.
15. Wybór Sądu Koleżeńskiego na okres jw.
16. Zapytania i wnioski.
17. Podjęcie uchwał.
18. Zakończenie obrad.

Komentarze